okładka

Monografia "Polskie porty morskie. Teoria i praktyka" dostępna w sprzedaży.

Sprzedaż internetową prowadzi:

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.
ul. Grójecka 67, 02-094 Warszawa
tel. 22 822 90 41

https://24naukowa.com.pl/polskie-porty-morskie-teoria-i-praktyka,id20483.html

 


Dane kontaktowe 

Nazwisko: Christowa
Imię: Czesława

strona internetowa:
  www.christowaczeslawa.pl

adres e-mail:
   cz.christowa@wp.pl
indeks

 

O mnie

Wybrane informacje:
(uszczegółowione informacje znajdują się na poszczególnych podstronach serwisu internetowego)

 • Jestem autorką 175 publikacji naukowych, w tym 50 pozycji wydawniczych opublikowałam we współautorstwie.
 • Zrealizowałam 78 projektów naukowych.
 • W 61 projektach pełniłam funkcję kierownika zespołów badawczych i wdrożeniowych.
 • W latach 2007-2013 pięć wniosków mojego autorstwa otrzymało finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.
 • W latach 1995 – 1996 pracowałam jako ekspert Banku Światowego, opracowując Strategię rozwoju sektora portowego w Polsce.
 • W 2008 r. uzyskałam certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 • Byłam ekspertem merytoryczno-technicznym Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Wpisana zostałam do Bazy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz bazy Narodowego Centrum Nauki prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.
 • W 2014 r. zostałam zakwalifikowana jako ekspert naukowo-gospodarczy do oceny projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 • Od 44 lat pracuję w gospodarce morskiej, w tym 42 lat na stanowiskach kierowniczych.
 • Mam uprawnienia Członków Rad Nadzorczych.
 • Działam na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego i współpracuję z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. W dowód uznania zostałam matką chrzestną promu pasażersko-towarowego m/f GRYF.

Równolegle do zajęć dydaktycznych i badań naukowych aktywnie uczestniczę w życiu gospodarczym, pracując na kierowniczych stanowiskach w sektorze gospodarki morskiej i transportu (dyrektor, zastępca dyrektora, prezes, wiceprezes, zarządca komisaryczny, członek rady nadzorczej, kierownik zakładu). W latach 1990 – 2001 prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą: „Biuro Badań Naukowych”. Pracę w przedsiębiorstwach traktuję jako źródło praktycznej wiedzy o organizacji i zarządzaniu, procesach eksploatacyjnych i usługowych, optymalizacji decyzji i konkurencji. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w praktycznym i teoretycznym nurcie poznawczym aktualizuję i weryfikuję swoją wiedzę, zwiększam umiejętności organizacyjne i zarządcze oraz rozwijam zdolności trafnego określania problemów badawczych.

Zakres kompetencji: gospodarka morska, w szczególności porty morskie, transport morski, transport wodny śródlądowy, spedycja, logistyka, organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, dydaktyka, badania naukowe i wdrożenia, zarządzanie projektami.

Posiadany potencjał naukowy, zarządczy i organizacyjny nie ogranicza mnie w realizacji zadań niezależnie od stopnia ich złożoności i odpowiedzialności.
Do swoich mocnych stron zaliczam posiadaną wiedzę, kompetencje, umiejętność pracy w zespołach, skuteczne kierowanie zespołami, zdolność do rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych, upór, pracowitość, lojalność, stałe podnoszenie kwalifikacji, wrażliwość społeczną oraz wysoko oceniane zdolności badawcze i dydaktyczne.
Moje doświadczenia zawodowe uzupełniają 34 lata pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego z języka bułgarskiego.

W okresie 34 lat pracy w Akademii Morskiej w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Morska) uzyskałam 23 nagrody rektorskie, 1 nagrodę Wojewody Szczecińskiego, 1 nagrodę prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, 5 indywidualnych nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 1 nagrodę Rady Państwa, 1 nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie 2001 – 2005 byłam senatorem RP uzyskując 138 732 głosów wyborców. Pracowałam w senackich komisjach: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Infrastruktury i Komisji do Spraw Europejskich, działając na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, nauki, edukacji i sportu.

 

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z informacjami
zawartymi na stronie internetowej

dr hab. Czesława Christowa, prof. WSM w Warszawie