DOROBEK NAUKOWY


W tabeli poniżej znajduje się wykaz dorobku naukowego za lata 2010 - 2023.
Pełen wykaz dorobku naukowego za lata 1972 - 2021 znajduje się w dokumencie "DOROBEK NAUKOWY ZA LATA 1972 - 2023" - pobierz dokument

     

2023
     
    Christowa Cz., Safety Management in Polish Seaports. Identification and Analysis of Threats, European Research Studies Journal, Volume XXVI, Issue 4, 2023

Christowa Cz. Bezpieczeństwo polskich portów morskich. Identyfikacja i analiza zagrożeń, European Research Studies Journal, Volume XXVI, Issue 4, 2023
    Abstract: The main objective of this article is to present the economic and military importance of Polish seaports as complex economic systems and intermodal transport hubs and to identify contemporary threats to their functioning, indicating directions for counteracting the negative impact of external and internal factors on an international and national scale. One specific goal is to shape the maritime awareness of Polish society, one determinant of the safe and effective use of Poland's coastal location. The author has adopted and verified the following research thesis: The efficient and safe operation of seaports has a significant impact on the security of the transport system, the functional stability of supply chains and the development of the national economy. Seaports should become the subject of a permanent, systemic study aimed at building, expanding and modernising critical infrastructure with systems of its protection. The article is cognitive, organising, methodical and postulative. It can be used by researchers, students and managers in the maritime sector as well as maritime and local government decision-makers interested in the theory and practice of safety management in seaports.

Keywords: Importance of seaports, port critical infrastructure, risks characteristics, crisis management, security scenarios, maritime awareness

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przedstawienie znaczenia gospodarczego i militarnego polskich portów morskich jako złożonych systemów gospodarczych i intermodalnych węzłów transportowych oraz identyfikacja i analiza współczesnych zagrożeń ich funkcjonowania ze wskazaniem kierunków przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom czynników zewnętrznych i wewnętrznych w skali międzynarodowej i krajowej. Celem cząstkowym jest kształtowanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, warunkującej bezpieczne i efektywne wykorzystanie nadmorskiego położenia Polski. W artykule przyjęto i potwierdzono następującą tezę badawczą: Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie portów morskich ma istotny wpływ na bezpieczeństwo systemu transportowego, stabilność funkcjonalną łańcuchów dostaw i rozwój gospodarki narodowej. Porty morskie powinny stać się przedmiotem permanentnych, systemowych badań mających na celu budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury krytycznej wraz z systemami jej ochrony. Artykuł ma charakter poznawczy, porządkujący, metodyczny i postulatywny. Publikacja może zostać wykorzystana przez naukowców, studentów i praktyków sektora gospodarki morskiej oraz decydentów administracji morskiej i samorządowej zainteresowanych teorią i praktyką zarządzania bezpieczeństwem w portach morskich.

Słowa kluczowe: Znaczenie portów morskich, portowa infrastruktura krytyczna, charakterystyka zagrożeń, zarządzanie kryzysowe, scenariusze ochrony, świadomość morska
     

2022
     
    Christowa Cz., Polska gospodarka morska w świetle polityki morskiej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2022, ISSN 2081-0008, e-ISNN 2449-8714, s. 225-242

Christowa Cz., Polish maritime ekonomy in the light maritime policy of the European Union, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2022, ISSN 2081-0008, e-ISNN 2449-8714, s. 225-242
    Streszczenie: Istotnym warunkiem wykorzystania przez Polskę szans gospodarczych i społecznych płynących z nadmorskiego położenia kraju jest realizacja wytycznych polityki morskiej Unii Europejskiej o zintegrowanym, interdyscyplinarnym, kompleksowym i innowacyjnym podejściu do wszystkich dziedzin gospodarki morskiej. W artykule przedstawiono rolę unijnej i polskiej polityki morskiej jako czynnika wzrostu sektora. Określono priorytetowe działania w obszarze polityki morskiej RP warunkujące jej konkurencyjność. Publikacja ma charakter poznawczy, porządkujący, metodyczny i postulatywny.

słowa kluczowe: polityka morska, niebieska gospodarka, badania naukowe, innowacyjne technologie morskie, świadomość morska

summary: An important condition for Poland to take advantage of the economic and social opportunities resulting from the country’s seaside location is the implementation of the guidelines of the European Union’s maritime policy on an integrated, interdisciplinary, comprehensive and innovative approach to all areas of maritime economy. The article presents the role of the UE and Polish maritime policy as a growth factor for the sector. Priority actions in the area of maritime policy of the Republic of Poland, conditioning its competitiveness, were defined. The publication is cognitive, ordering, methodical and postulative.

key words: maritime policy, blue economy, research, innovative maritime technologies, maritime awareness
     

2021
     
    Christowa Cz.: Polskie porty morskie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7520-246-5, s. 204

Christowa Cz.: Polish Seaports. Theory and Practice, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7520-246-5, s. 204
    Christowa Cz.:, System zarządzania portami morskimi w Polsce. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, rozdział [w]:Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata, monografia, redakcja naukowa Mariusz Tomczyk i Kamil Kwiecień, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2021, s. 49-72, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Christowa Cz.: A system of seaports management in Poland in quest of optimal solutions, [w]: Zarządzanie we współczesnym świecie, monografia, redakcja naukowa Mariusz Tomczyk i Kamil Kwiecień, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, p. 32-49, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej
     

2020
     
    Christowa Cz.: Badanie funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście, rozdział [w]: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku, monografia, redakcja naukowa Anna Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, s. 19-32, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Christowa Cz.: Research into the transport function of the Szczecin-Świnoujście, [w]: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku, monografia, Redakcja naukowa A. Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, s. 19-32, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej
    Christowa Cz.: Metodyczne aspekty badań w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich portów morskich, rozdział [w]: Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych, redakcja naukowa A. Hoszman, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 107-118

Christowa Cz.: Methodological aspects of research into the impact of innovations on the competitiveness of polish seaports, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 105-116
     

2019
     
    Christowa Cz.: System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego, Zeszyt Naukowy 171, Szkoła Główna Handlowa, 2019, s. 99-114

     

2018
     
    Christowa Cz.: Transport rzeczny w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Oficyna Wydawnicza PW, Zeszyt nr 120, 2018, s. 59 – 74, ISSN 1230-9265

Christowa Cz.: River transport in transport policy in Poland and European Union, Warsaw University of Technology Research Papers – Transport, nr 120, 2018, s. 59 – 74, ISSN 1230-9265
     

2015
     
    Christowa Cz.: Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej w Polsce, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 317(78)1 2015, s. 17 – 36

Christowa Cz.: Identification of the co-operation between higher education institutions, research organizations and maritime companies in Poland in innovation and technology transfer, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 317(78)1 2015, p. 17 – 36
     

2014
     
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych, Logistyka 3/2014, s. 1025 – 1036

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Influence of the European Parliament’s sulphur directive on competitiveness of Baltic ferry shipping companies. The concept of scientific research, Logistyka 3/2014, p. 1025 – 1036
     

2013
     
    Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową banderę, rozdział w: Wykorzystanie zasobów morza. Nauka w gospodarce morskiej, monografia pod redakcją B. Więcaszek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 1 – 11

Christowa Cz.: Determinants of return polish ships to the national flag, chapter in the monograph ‘Use of the sea resources. Science in maritime economy’, monograph edited by B. Więcaszek, published by the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin 2013, p. 1 – 11
    Christowa Cz.: Badanie, ocena i kierunki rozwoju systemu transportowego regionu zachodniopomorskiego, rozdział w: Transport w regionie Pomorza Zachodniego, praca zbiorowa pod redakcją I. N. Semenova i A. Wiktorowskiej-Jasik, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 119 – 129

Christowa Cz. Research, assessment and development directions of transport system of the West Pomeranian region, chapter in the monograph ‘Transport in the West Pomeranian region’, monograph edited by I. N. Semenov i A. Wiktorowska-Jasik, published by the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin 2013, p. 119 – 129
     

2012
     
    Christowa Cz. (współautorstwo): Modele zatrudnienia marynarzy. Powrót pod narodową banderę, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, 168 s.

Christowa Cz. (co-author): Models of seafarers employment. Return to the national flag, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, 168 p.
    Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, 329 s.

‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, 329 p.
    Christowa Cz.: Wstęp, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 13 – 15

Christowa Cz.: Introduction, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 13 – 15
    Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J., Talwik M.: Analiza modeli zatrudnienia i systemów zabezpieczeń społecznych marynarzy zatrudnionych na statkach pod narodowymi banderami w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza najlepszych praktyk, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 17 – 130

Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J., Talwik M.: Analysis of employment models and social security systems for seafarers on ships flying a national flag in selected EU countries. Analysis of best practices, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 17 – 130
    Christowa Cz., Perzyński J.: Analiza polskich przepisów prawa regulujących zatrudnienie polskich marynarzy w żegludze międzynarodowej, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 131 – 152

Christowa Cz., Perzyński J.: Analysis of Polish legal instruments regulating the employment of Polish seafarers in international shipping, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 131 – 152
    Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Talwik M.: Analiza modelu zatrudnienia marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 153 – 184

Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Talwik M.: Analysis of the model of employment of seafarers by Polish shipping companies on ships flying the Polish flag, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 153 – 184
    Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J., Talwik M.: Analiza modelu zatrudnienia marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod banderami krajów trzecich, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 185 – 209

Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J., Talwik M.: Analysis of the model of seafarers employment by Polish shipping companies on ships under third country flags, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 185 – 209
    Christowa Cz., Perzyński J., Talwik M.: Identyfikacja i ocena zabezpieczeń społecznych polskich marynarzy zatrudnionych w żegludze międzynarodowej, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 210 – 231

Christowa Cz., Perzyński J., Talwik M.: Identification and assessment of social security of Polish seafarers employed in international shipping, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 210 – 231
    Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J.: Wielokryterialna analiza ekonomiczna konkurencyjności zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą na europejskim rynku pracy w sektorze transportu morskiego, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 232 – 252

Christowa Cz., Węgrzyn-Grześkowiak A., Litkiewicz D., Perzyński J.: Multicriteria economic analysis of the competitiveness of seafarers employment on ships under the Polish flag in the European shipping job market, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 232 - 252
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Algorytm oraz metodyka badań i optymalizacji modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą, rozdział w: Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 308 – 325

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Algorithm and methods of research and optimization of the model of employment of Polish seafarers in international shipping by Polish shipping companies on ships flying the Polish flag, chapter in the monograph ‘Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 308 - 325
    Christowa Cz.: System zarządzania procesem badań naukowych w zakresie modelowania portowych centrów logistycznych, rozdział w: Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, monografia pod redakcją H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, s. 21 – 34

Christowa Cz.: Management system of scientific research on modeling of port logistic centres, chapter in the monograph ‘Marine transport in international logistics processes’, monograph edited by H. Salmonowicz, Zapol, Szczecin 2012, p. 21 – 34
    Christowa Cz.: Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw, Logistyka 4/2012, s. 53 – 56

Christowa Cz.: The seaport as a logistics centre in international supply chains, Logistyka, No 4/2012, p. 53 – 56
    Christowa Cz.: Polityka transportowa i morska Unii Europejskiej jako czynnik konkurencyjności i rozwoju polskich portów morskich, Logistyka 2/2012, s. 58 – 68

Christowa Cz.: EU’s transport and maritime policy as a factor of competitiveness and Polish seaports development, Logistyka, No 2/2012, s. 58 – 68
    Christowa Cz.: Metodyka badań systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, z. 75, Gliwice 2012, s. 9 – 20

Christowa Cz.: Methodology of research on the transport system in the Zachodniopomorski region, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Transport 75, Gliwice 2012, p. 9 – 20
    Christowa Cz.: Analiza i determinanty rozwoju przewozów promowych w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, „Transport” z. 82, Warszawa 2012, s. 7 - 24

Christowa Cz.: Analysis and determinants of development of ferry trade in the Baltic Sea with a focus on the sea motorway linking Świnoujście and Ystad, Scientific works of Warsaw University of Technology, Transport 82, Warsaw, p. 7 – 24
     

2011
     
    Christowa Cz.: Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich (ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu), monografia, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2011, 317 s.

Christowa Cz.: Systems of management and operations in polish seaports with a focus on the ports of Szczecin and Świnoujście, monograph, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2011, 317 p.
    Christowa Cz.: Koncepcja i program realizacji polityki morskiej państwa, rozdział w: Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania, pod redakcją J. Zauchy, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-62438-11-2, s. 117 – 130

Christowa Cz.: Concept and implementation program of the national maritime policy, chapter, edited by J. Zaucha, Maritime Institute, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-62438-11-2, p. 117 – 130
    Christowa Cz.: Algorytm badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 235, Wrocław 2011, s. 215 – 224

Christowa Cz.: Algorithm of the research on location, design and operations of port logistic centres in Poland, Scientific works of the Wrocław University of Economics no 235, Wrocław 2012, p. 215 – 224
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, Logistyka, 6/2011, s. 4589 – 4605

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: The strategic analysis, directions and development conditions of inland water transport in Poland, Logistyka, No 6/2011, p. 4589 – 4605
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Polityka transportowa i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Logistyka, 6/2011, s. 4198 – 4205

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Transport policy and its impact on development of inland water transport in Poland, Logistyka, No 6/2011, p. 4198 – 4205
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Metodyczne aspekty badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce, Logistyka, 5/2011, s. 462 – 467

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Methodological aspects of the research on location, design and operations of port logistic centres in Poland, Logistyka, 5/2011, p. 462 – 467
    Christowa Cz.: Concept and implementation program of the national maritime policy with a focus on seaports, Logistics and Transport, 1/2011 (in English), p. 13 – 21

Christowa Cz.: Koncepcja i program realizacji polityki morskiej państwa ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich, Logistics and Transport, 1/2011, s. 13 – 21
    Christowa Cz.: Przewozy promowe w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, Logistyka, 4/2011, s. 148 – 161

Christowa Cz.: Ferry trade in the Baltic Sea with a focus on the sea motorway linking Świnoujście and Ystad, Logistyka, 4/2011, p. 148 – 161
    Christowa Cz.: Metodyka i algorytm badań regionalnych systemów transportowych, Logistyka, 3/2011, s. 359 – 371

Christowa Cz.: Methodology and algorithm of research on the regional transport systems, Logistyka, 3/2011, p. 359 – 371
     

2010
     
    System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, 910 s.

Transport S
ystem of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, 910 p.
    Christowa Cz.: Wstęp, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 25 – 33

Christowa Cz.: Introduction, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 25 – 33
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Charakterystyka i znaczenie portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako elementu systemu transportowego Polski i regionu zachodniopomorskiego, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 35 – 118

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Characteristics and importance of Szczecin and Świnoujście seaports as transport system elements of Poland and the Zachodniopomorski region, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 35 – 118
    Christowa Cz.: Wielokryterialna analiza SWOT systemu transportowego funkcjonującego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe CETC ROUTE 65, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 523 – 542

Christowa Cz.: Multicriteria SWOT analysis of the transport system operating in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North – South CETC ROUTE 65, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 523 – 542
    Christowa Cz.: Model i znaczenie Klastra Morskiego w regionie zachodniopomorskim, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 614 – 623

Christowa Cz.: Model and importance of a Marine Cluster in the Zachodniopomorski region, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 614 – 623
    Christowa Cz. (współautorstwo): Analiza przewozów promowych w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe CETC ROUTE 65, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 768 – 821

Christowa Cz. (co-author): Analysis of ferry trade in the Baltic Sea with a focus on the Świnoujście – Ystad sea motorway as an element of the Central European Transport Corridor North – South CETC ROUTE 65, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 768 – 821
    Christowa Cz. (współautorstwo): Analiza i prognoza rynku przewozów promowych na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniopomorskich przewoźników promowych, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 822 – 844

Christowa Cz. (co-author): Analysis and projection of ferry trade market in the Baltic Sea with a focus on ferry carriers in the region of West Pomerania, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 822 – 844
    Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Analiza i prognoza wielkości i struktury przeładunków w portach morskich Szczecin i Świnoujście w latach 2000 – 2015, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 845 – 863

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Analysis and projection of cargo throughput volumes and breakdown in Szczecin and Świnoujście seaports in 2000 – 2015, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 845 – 863
    Christowa Cz.: Algorytm i metodyka badań systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe CETC ROUTE 65, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 886 – 901

Christowa Cz.: Algorithm and methodology of research on the transport system in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North – South CETC ROUTE 65, chapter in the monograph ‘Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 886 – 901
    Christowa Cz. (współautorstwo): Polskie porty morskie zachodniego Bałtyku w systemie transportowym Unii Europejskiej. Stan i perspektywy rozwoju, LOGISTYKA nr 6/2010, s. 1 – 19

Christowa Cz. (co-author): Polish seaports on the western Baltic Sea coast in the EU’s transport system. The present state and development prospects. LOGISTYKA No 6/2010, p. 1 – 19
    Christowa Cz. (współautorstwo): Porty morskie Szczecin i Świnoujście. Znaczenie i powiązania z elementami Systemu Logistycznego Polski, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 76, 2010, s. 5 – 18

Christowa Cz. (co-author): Seaports of Szczecin and Świnoujście. The importance and links with components of the Polish Logistic System, Scientific Journal of Warsaw University of Technology No 76, 2010, p. 5 – 18
    Christowa Cz.: Przemiany w gospodarce morskiej, BiP Nadmorski Przegląd Gospodarczy, nr 4(100)/2010, s. 11 – 12

Christowa Cz.: Changes in the maritime economy, BiP Coastal Business Review No 4 (100)/2010, p. 11 – 12
    Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, 168 s.

An analysis of best management practices in European Union seaports, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, 168 p.
    Christowa Cz.: Wstęp, Rozdział w: Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 7 – 14

Christowa Cz.: Introduction, chapter in the monograph ‘An analysis of best management practices in European Union seaports’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 7 – 14
    Christowa Cz.: Działania dedykowane polskim portom morskim wynikające z syntezy najlepszych praktyk stosowanych w wybranych portach europejskich. Sfera administracyjno-zarządcza, eksploatacyjno-usługowa i inwestycyjna, Rozdział w: Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 156 – 160

C
hristowa Cz.: Directions of actions dedicated to Polish seaports resulting from the synthesis of best management practices implemented in selected European ports. The spheres of administration and management, operations and services and investments, chapter in the monograph ‘An analysis of best management practices in European Union seaports’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 156 – 160