Udział w projektach badawczych

WYBRANE PROJEKTY B+R

     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania
2011 – 2012 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki N N114 004540
Efekt końcowy projektu: modelowe rozwiązania w zakresie lokalizacji, budowy infrastruktury technicznej, przestrzennego zagospodarowania, zarządzania i eksploatacji centrów logistycznych wraz ze wskazaniem efektów i uwarunkowań ich wdrożenia w polskich portach i przystaniach morskich
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu
strona internetowa projektu   zobacz
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą
2010 – 2012 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju N R10 0031 10
Efekt końcowy projektu: modele zatrudnienia w żegludze międzynarodowej na statkach pod polską banderą, optymalne dla polskich przedsiębiorstw transportu morskiego i marynarzy, optymalny system zabezpieczeń społecznych marynarzy i ich rodzin (w ujęciu wariantowym), wykaz niezbędnych zmian polskich przepisów prawa warunkujących wdrożenie rekomendowanego wariantu modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą, efekty ekonomiczne i społeczne wdrożenia projektu.
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu
strona internetowa projektu   zobacz
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Badania i modelowanie systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N115 157537
Efekt końcowy projektu: model optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu wraz z określonymi warunkami i skutkami jego wdrożenia.
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu
strona internetowa projektu   zobacz
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe
2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju N R11 0023 06
Efekt końcowy projektu: model nowoczesnego, zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego stworzony dla regionu zachodniopomorskiego, powiązanego z systemem transportowym Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe.
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu
strona internetowa projektu   zobacz
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej
2009 – 2011 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N R11 008 02
Efekt końcowy projektu: model systemu logistycznego Polski (część polskie porty morskie).
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Politechnika Warszawska
Rola w projekcie   Cz. Christowa: wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: prowadzenie badań naukowych, prezentacja i publikacja wyników badań, udział w konferencjach naukowych
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Model inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i ich zakupu przez polskich armatorów
2007 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N R11 008 02
Efekt końcowy projektu: model inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i ich zakupu przez polskich armatorów.
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: autor wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, koordynator merytoryczny projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji, rozwój naukowy wykonawców projektu
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Konkurencyjność polskich stoczni remontowych
2006 (projekt zakończony, oceniony pozytywnie, umowa zrealizowana)
Projekt badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1 H02C 048 28
Efekt końcowy projektu: Praca doktorska „Konkurencyjność polskich stoczni remontowych” Termin publicznej obrony: 4.03.2011 r.
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Rola w projekcie   Cz. Christowa: kierownik projektu
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: promotor pracy doktorskiej
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej na lata 2007-2015
2006
Opracowanie na zlecenie Ministra Gospodarki Morskiej pod kierunkiem J. Jankowskiego
Efekt końcowy projektu: wykorzystany do podejmowania decyzji strategicznych i wdrożeń
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Polski Rejestr Statków, Gdańsk
Rola w projekcie   Cz. Christowa: wykonawca (rozdziały 3.2. i 4.2. Porty morskie)
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: projektowanie strategii w zakresie portów morskich
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Bariery i strategia rozwoju PŻM do 2015 r.
2005
Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Polskiej Żeglugi Morskiej
Efekt końcowy projektu: wdrożenie
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja, organizowanie konferencji
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Biznes - plan utworzenia Zarządu Morskiego Portu w Policach
2004
Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Zakładów Chemicznych POLICE SA
Efekt końcowy projektu: wdrożenie
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Biuro Badań Naukowych
Rola w projekcie   Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Studium wykonalności budowy infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie w Szczecinie (ZCL-PS). Feasibility Study
2004
Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Efekt końcowy projektu: wdrożenie
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Biuro Badań Naukowych i Doradztwa
Rola w projekcie   Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja
     
Nazwa, czas trwania, efekt końcowy projektu   Zmiany struktury polskiej floty śródlądowej w świetle funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej
2004
Projekt naukowo-badawczy wykonany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
Efekt końcowy projektu: wdrożenie
Nazwa podmiotu, w którym projekt był realizowany   Akademia Morska w Szczecinie
Rola w projekcie   Cz. Christowa: kierownik projektu, główny wykonawca
Zakres obowiązków   Cz. Christowa: kierowanie projektem, koordynowanie prac badawczych, rozliczanie środków finansowych, prezentacja i publikacja wyników badań, promocja
     

 

DO POBRANIA

Wykaz wybranych projektów badawczych za lata 1995 - 2014 znajduje się w dokumencie
"UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R" - pobierz dokument

fb tw